Visit to Khedamar Substation

Bhilai, Chhattisgarh